Forfatterarkiv: admin

Indkaldelse Generalforsamling 2024, 9. april

Hermed indkaldelse til GF Møllemoseparkens Ordinære Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag d. 9. april 2024 klokken 19.30 – 22:00 i klubhuset,
Allerød idrætspark, Mødeloungen 1. sal.

For at læse dokumenterne skal du være registreret som bruger og være logget ind på hjemmesiden!

Dagsorden – opdateret: (også som PDF:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
 5. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
  • Orientering fra en gruppe af ejere af klyngehusene.
   Retningslinjer for anvendelse af fællesarealer. Herunder ejerskab og adgang til at opsætte varmepumpe
 6. Vedtagelse af budget med fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud.
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
 10. Eventuelt valg af administrator, jf. 19, stk. 2
 11. Eventuelt. Under ”eventuelt” kan der ikke sættes forslag til afstemning.

For retningslinjer for Generalforsamlingen henvises til:
Vedtægter Møllemoseparken 2016-A – Underskrevet Allerød Kommune

Regulering af husskade

Som de fleste sikkert ved, har vi rigtigt mange husskader i vores område.

Husskader er hårde ved de mindre fuglearter, så for at prøve at sikre en større artsrigdom og forbedre forholdene for de mindre fugle, har Bestyrelsen fået tilladelse af Naturstyrelsen til at foretage regulering af husskaderne på grundejerforeningens områder.

I perioden 1. februar til 15. april vil vi derfor placere tre fælder på grundejerforeningens område. Fælderne benyttes udelukkende til at indfange skaderne og indeholder ikke gift eller farlige mekanismer. Fælderne tilses og tømmes mindst to gange i døgnet. Du bedes undlade at røre eller flytte fælderne.

Udover fælderne vil vi også regulere skaderne med et kraftigt luftgevær. Brug af våben vil være varslet til Nordsjællands Politi.

Al regulering vil blive foretaget af jægere med gyldigt jagttegn og dermed viden om lovgrundlag samt viden om håndtering af husskaderne.

Har du spørgsmål i til reguleringen af husskader i Grundejerforeningen så henvend dig til Jesper Krogh Christensen, Møllemoseparken 185, Tlf: 5117 6778.

Forslag til generalforsamlingen 2024

Kære grundejere

Husk at der er indleveringsfrist for forslag til Generalforsamlingen i Møllemoseparken 2024 senest 1. februar 2024.

Jf. vedtægterne paragraf 14, stk 4:

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar

Bestyrelsens holdning til montage af varmepumper i Møllemoseparken

Kære grundejere,

Flere har henvendt sig til bestyrelsen omkring vores vurdering af muligheden for at opsætte en varmepumpe. Der er i den forbindelse forskel på om man bor i et parcelhus med egen grund eller række-/klyngehuse, hvor dele af havearealet, der støder op til husmur, er areal ejet af grundejerforeningen.

Vi har forhørt os hos Allerød Kommune, og de foretager ingen validering af en mulig placering endsige godkender en placering. Det påhviler altid grundejeren at overholde gældende lovgivning og regelsæt for opsætning af varmepumper. Allerød Kommune præciserer, at de ikke kan godkende opsætning af en varmepumpe på en nabomatrikel – herunder en matrikel ejet af grundejerforeningen. Bestyrelsen er af den samme opfattelse. Bestyrelsen anbefaler, at man tager en grundig og oplysende dialog med de umiddelbare naboer, der kan være berørte af udsigten til en varmepumpe (både visuelt og auditivt).

Bestyrelsens godkender derfor principielt ikke en montage. Det har vi ikke hjemmel til.

Bestyrelsens eventuelle tilbagemelding indebærer derfor heller intet ansvar for montagens lovlighed og er i øvrigt uden præjudice. Det skal understreges, at foreningen ikke kan holdes ansvarlig for mulige skader i forbindelse med arealvedligeholdelse, der forvoldes til en enhed monteret på eller i nærheden af et fællesareal. Afklaring af skyld i forbindelse med en skade vil alene være et spørgsmål om ansvar og forsikring mellem skadevolder (typisk gartner eller snerydningstjeneste) og grundejeren.